Samenwerking met CLB

Onze samenwerking met het CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding “het Kompas”

adres    Frans Coeckelbergsstraat 2    2220 Heist o/d Berg

tel.    015/24.81.10

fax.    015/24.96.63

begeleider school  Liesbeth Vrijdaghs

openingsuren + data  van maandag tot vrijdag:

van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.

maandag tot 19 u.

De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders:

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.  Dat is met de ouders besproken in de participatieraad of schoolraad.

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.  Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.  Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:

de begeleiding van leerlingen die spijbelen.  Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.

collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.

De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.

Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het multidisciplinair dossier van uw kind.

Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere MST-PMS-dossier.

Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt.  Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.

Er bestaat maar één CLB- dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel.  Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt.  Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier.  Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders.  Als ouder kunt u afzien van die wachttijd.  U kunt binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier.  U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatie­gegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.

Indien u verzet aantekent, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet.  Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

De diensten van het CLB zijn kosteloos.

Het CLB garandeert discreet om te gaan met verworven informatie.

Door u in te schrijven in een school sluit u automatisch aan bij een CLB.

Preventieve medische onderzoeken, maatregelen bij besmettelijke ziekten en begeleiding bij spijbelen kan u niet weigeren. Indien ouders of jongeren vanaf 12 jaar geen individuele begeleiding wensen, kunnen zij bij de hoofdzetel of vestigingsplaats van het CLB de nodige formulieren opvragen.

Het CLB-team bestaat uit een psycholoog of pedagoog, maatschappelijke werker, arts en verpleegkundige.Vanuit hun eigen deskundigheid werken zij samen om bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan.
De CLB-medewerkers in uw school zijn:

·       psycholoog : Liesbeth Vrijdaghs

·       maatschappelijk werker: Caro Aerts

·       arts: Mich Fannes

·       verpleegkundige: Lieve Verlinden

CLB Het Kompas Medische discipline

Besluit van de Vlaamse regering tot begeleiding van sommige opdrachten van het CLB (17/03/2002).

Hieronder vindt u een overzicht van de medische onderzoeken tijdens het gewoon basisonderwijs.

Verplichte begeleiding:

Klas Consult Plaats

 1ste kleuterklas Gericht Consult

anamnese, lengte en gewicht, visus en covertest
school

2de kleuterklas Algemeen Consult

anamnese, lengte en gewicht, spraak en motoriek, visus CT en gehoor, gebit, genitaliën
centrum + ouders

1ste leerjaar Gericht Consult +

Vaccinatie Polio + Difterie + Tetanus

anamnese, lengte en gewicht, visus en cover, kleuren zien, gebit
school

3de leerjaar Gericht Consult

anamnese, lengte en gewicht, visus
school

5de leerjaar Algemene Consult +

Vaccinatie Mazelen + Bof + Rodehond

anamnese, lengte en gewicht, visus en gehoor, gebit, genitaliën, bewegingsstelsel, pubertaire ontwikkeling
centrum
Aanbevelingen van het CLB over besmettelijke ziekten

Er zijn een aantal besmettelijke ziekten die door de school aan de schoolarts dienen gemeld te worden om verdere verspreiding te voorkomen

Vanwege de ouders wordt een beetje medewerking gevraagd. Het is wenselijk dat ouders zelf de directie van de school op de hoogte zouden brengen van de aandoeningen welke hieronder worden opgesomd.De directeur kan dan de schoolarts verwittigen die de nodige maatregelen zal nemen.

We vinden het daarom nuttig om een lijstje te geven van de besmettelijke ziekten, waarover sprake:

buiktyfus

hepatitis A (geelzucht)

hepatitis B

meningokokkenmeningitis en -sepsis (hersenvliesontsteking)

poliomyelitis (kinderverlamming)

difterie (kroep)

infecties met B-hemolytische streptokokken, waaronder scarlatina (roodvonk)

besmettelijke longtuberculose

bacillen dysenterie

salmonellosen

kinkhoest

bof (dikoor)

mazelen

rubella (rode hond)

schurft

varicella (windpokken)

impetigo (krentenbaard)

schimmels van de hoofdhuid en de gladde huid

parelwratjes ( mollusca contagiosa)

pediculosis (luizen)

HIV

Indien uw huisarts één van deze ziekten vaststelt bij uw kind dient U de school steeds te verwittigen.