Zorgfasen

Zorgfasen

Elk kind is anders en evolueert ook anders. Daarom proberen we ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften per kind. De zorg die geboden wordt zal stapsgewijs opgebouwd worden :

Brede basiszorg (fase 0)

De klasleerkracht is de spilfiguur binnen de zorg. Zij/hij zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs door een krachtige leeromgeving te realiseren. Dit probeert de leerkracht te bekomen door een veilig klasklimaat te creëren, de lessen uitdagend, boeiend en functioneel te maken en de leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen binnen de klas. Op die manier krijgen kinderen maximale leerkansen.

Verhoogde zorg (fase 1)

Soms loopt de ontwikkeling van een leerling minder goed. Dan gaat de klasleerkracht met het zorgteam bespreken welke stappen samen gezet kunnen worden om het ontwikkelingsproces een stimulans te geven. Er wordt vooral gekeken naar wat de leerling nog extra nodig heeft. In deze fase bieden de leden van het zorgteam hulp aan de leerkracht of rechtstreeks aan de leerling (en). Dit kan zowel binnen als buiten de klas.

Uitbreiding van zorg (fase 2 )

Als blijkt dat de maatregelen van fase 1 niet voldoende zijn, gaan we over naar een uitbreiding van de zorg. De maatregelen van fase 1 worden verdergezet maar de school roept de hulp van het CLB in. De leerling wordt besproken tijdens een MDO ( multidisciplinair overleg ) en het CLB beslist of een individuele leerlingbegeleiding met eventueel een verder onderzoek aangewezen is. In dit geval wordt er steeds een overleg met ouders gepland.

Overstap naar een school op maat (fase 3 )

Soms hebben de inspanningen die de school doet om de nodige zorg te realiseren voor een leerling niet het gewenste resultaat : de leerling functioneert niet beter, hij/zij voelt zich nog steeds niet beter op school, de ontwikkeling evolueert niet, … . In zo’n situatie kan er geadviseerd worden om de overstap te maken naar een school die beter kan inspelen op de specifieke behoeften van de leerling.  Er wordt dan een overleg georganiseerd met de klassenraad, de ouders en het CLB om te kijken of de leerling een verslag nodig heeft. De school kan de inschrijving ontbinden nadat de leerling een verslag heeft ontvangen of de leerling kan in de school blijven op basis van een individueel aangepast curriculum.